آدرس: استان تهران شهرستان ورامین منظقه حصارگلی شهرک گلخانه ای حصارگلی