صفحه اصلی2020-06-15T20:17:20+04:30

آیا مایلید هزینه برق و هوشمندسازی (کنترل اقلیم) گلخانه خود را هم اکنون بدانید؟

دریافت مشاوره رایگان

ارزش‌هـای گـروه صـنـعـتـی سـاعــیـان صـنـعـت

چرا با ما کار می کنید

پول خود را درست سرمایه گذاری می کنید
قیمت مناسب باتوجه به کیفیت بالای محصول

همیشه در دسترس هستیم
پشتیبانی 24 ساعته و آنلاین به طوریکه هر ده گلخانه توسط یک اپراتور شبانه روزی مانیتور می شود
مشاوره ی رایگان
ارائـه خـدمات مـشاوره رایـگان از مرحـله طـراحی تا اجـرای پـروژه بـرق کـشی و اتوماسیـون
مطمئن و استاندارد
سـاعـیان صنـعت تـمام اسـتـاندارد های مـلی و بـین الـمللـی را رعایـت می کـند

نیاز شما را برآورده می کنیم
انطباق پذیری با شرایط هر گلخانه: توانایی طراحی سیستم مطابق با گلخانه شما به گونه ای که نیازهای گلخانه دار را برطرف کند
جلوتر از رقبا و بازار هستیم
به روزرسانی دستگاه اتوماسیون همگام با تکنولوژی روز دنیا به گونه ای که نسل 5 این سیستم به زودی وارد بازار خواهد شد
با ما در آینده زندگی کنید
تیم تحقیق و توسعه حرفه ای که ترکیبی ازتخصص های متفاوت هستند
خلاقیت و نوآوری در طراحی و تولید
با ما با گیاهان حرف می زنید
انـجـام تحـقیـقـات گسـترده به مـنظـور شـناسایی نیـازهـای واقـعی گـلـخانه داران پیـش از طراحـی مـحـصـول

آخرین مطالب بلاگ