توضیحات

نصب شماره ترمینال و شماره گزاری سیم ها با کیفیت فوق