متراژ : 7 هزار متر

برند قطعات : چانت چین درجه یک

استان مرکزی شهرستان اراک

سلول از جنس سیباکونی

سلول اول : 200*60*80 سانتی متر

سلول دوم : 200*60*60* سانتی متر