توضیحات

سلول از جنس سیباکنی

سلول اول : 200*60*80 سانتی متر

سلول دوم : 200*60*60* سانتی متر