توضیحات

سلول از جنس سیلکونی

طول اولین سلول 80 cm

طول دومین سلول  60 cm

ارتفاع 2 متر و عرض 60 cm