توضیحات

نسل 4

اجزا دوسلول

ارتفاع 2.20

عرض 80 Cm

طول 1 متر