این خدمت یکی از برجسته ترین خدمتهای گروه فنی مهندسی ساعیان صنعت به شمار میرود. بدین منظور مدیر فنی پروژه از ابتدای برپایی سازه در گلخانه، طبق استاندارد و آمپراژ تجهیزات، طراحی کابل صورت میگرد. لازم به ذکر است، این خدمت باعث خواهد شد کمترین مسیر و بهترین سطح مقطع برای تجهیزات طراحی شود که این امر نقش بسزایی در کاهش هزینه های کارفرما خواهد داشت. بدین منظور خدمات زیر توسط شرکت ساعیان صنعت ارائه می گردد: 1-کابل کشی ونصب سینی کابل و سربندی طبق استانداردهای مختلف برقی در زمینه کابل کشی 2-مدنظر قراردادن زیبایی، یکپارچگی و نظم در اجرا